PROJEKTIJUHTIMINE Kiviõli projekt ÜF 2010 – 2014

Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus ja- kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine

Projekti nimetus: Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarutus ja- kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine
Projekti nr: 2.1.0101.10 - 0059
Projekti abikõlblik maksumus: 6 492 478 eurot
Tööde periood: 2011 – 2014

Projekti eesmärk:

Kiviõli linna ühisveevärgi ja- kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on ÜVVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ning keskkonnariskide minimiseerimise.
Projekti raames rajatakse ühiskanalisatsioon Kiviõli linna reoveekogumisala nendes piirkondades, kus seni ühiskanalisatsioon puudub. Projekti elluviimine võimaldab ühiskanalisatsioonivõrguga liituda lisaks 1017 majapidamisel. Samas piirkonnas rekonstrueeritakse vanem amortiseerunud veetorustik, samuti paigaldatakse tuletõrje veevõtuks hüdrandid.
Projekti tulemusena prognoositakse veekadude vähenemist 34%-lt 20%-ni tarbitud veest.

Projekt teostati Euroopa Liidu toel. Projekt rahastati 70 % ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt, ja 30 % Kiviõli Linnavalitsuse ja Järve Biopuhastus OÜ poolt.

Projekti käigus:

Rekonstrueeritakse 11,1 km joogiveetorustikke koos majaühendustega.
Ehitatakse ca 12,1 km kanalisatsioonitorustikke ning ca 3,8 km survekanalisatsioonitorustikke koos majaühendustega.
Ehitatakse 12 uut reoveepumplat
Paigaldatakse 19 tuletõrjehüdranti.

           

               

             

                    


Projekteerimistööd

Eesti Veeprojekt OÜ
Lepingu sõlmimise kuupäev  11.02.2011,
Lepingu tähtaeg – 16.08.2011,


FIDIC Inseneri ja Omanikujärelevalve teenus

Infragate Eesti AS
Lepingu sõlmimise kuupäev 02.08.2011,
Lepingu tähtaeg 27.01.2014,


Ehitustööd. Osa 1

Nordecon AS
Lepingu sõlmimise kuupäev 23.10.2012
Lepingu tähtaeg 27.08.2013


Ehitustööd. Osa 2

Nordecon AS
Lepingu sõlmimise kuupäev 08.04.2013
Llepingu tähtaeg 07.01.2014 töövõtja – Nordecon AS