PROJEKTIJUHTIMINE Joogivee projekt ÜF 2009 – 2014

Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine 

Projekti nimetus: Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine
Projekti number: 2.1.0101.09-0036
Projekti maksumus: 45 896 193 eurot
ÜF toetus: 30 724 621 eurot
Toetust jagav rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Toetuse saaja ja projekti elluviija: Järve Biopuhastus OÜ
Toetuse saaja esindaja: Robert Järveläinen
Projekti periood: 2009 – 2015

Projekti finantseeritakse kolmest rahastusallikast:

 • Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 67%
 • Kohalikud Omavalitsused 21%
 • OÜ Järve Biopuhastus 12%

Olemasolev olukord ja peamised probleemid:

 • Joogivee kvaliteet ei vasta EÜ Joogivee Direktiivi 98/83/EÜ (3 november 1998) nõudele vee kvaliteedi kohta, mis on ettenähtud tarbimiseks inimestele ja Eesti Sotsiaalministri määrusele  nr 82 31. juulist 2001.
 • Veevarustussüsteem on mitterahuldavas seisukorras, millega kaasneb müümata vee kõrge osakaal;
 • Veevarustussüsteem on üle dimensioneeritud, mis põhjustab joogivee pikaajalist viibimist torustikes;
 • Pumbajaamade torustikud ja seadmed on füüsiliselt ja moraalselt vananenud;
 • Enamus puurkaevudest ja puurkaevpumplatest mitterahuldavas seisukorras;
 • Vee reservuaarid ei ole veekindlad ning vajavad tihendamist ja renoveerimist;
 • Puudub vee töötlus.

Projekti eesmärk:

Kohtla-Järve projekti piirkond koosneb suurematest asumitest ning nende ümber paiknevatest küladest ja linnaosadest. Projektiga hõlmatud järgnevad linnad ja asulad ehk projektipiirkonnaks on: Kohtla-Järve linn koos Järve ja Ahtme linnaosadega; Jõhvi vallasisene linn Jõhvi ning Püssi linn.

Projekti eesmärgiks on kindlustada projektipiirkonna tarbijaile joogivesi, mille kvaliteet vastab EV sotsiaalministri määrusele 31.07.2001 nr 82 “Joogiveekvaliteedi ja –kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” ja EÜ Joogivee Direktiivile 98/83/EÜ.
Lähemad eesmärgid kavandatava projekti realiseerimise tulemusena on:
 • Kasutada ühisveevarustuses veeallikana maksimaalselt Vasavere veehaarde taastuvat Kvaternaari veekompleksi põhjavett;
 • Parandada teenuse kvaliteeti tarbijatel ning kindlustada vajalikus koguses ja survega kõrgekvaliteediline joogivesi kogu projektipiirkonnas;
 • Vähendada veevarustussüsteemi ulatusliku rekonstrueerimise tulemusena müümata vee osakaalu 25%-ni;
 • tuletõrje veevarustuskindluse tagamine, mis vähendab tulekahjudest tingitud riske inimeste tervisele ja varale.

Projekti maht:

 • Omavalitsuste siseste veetorustike rekonstrueerimine ja ehitamine: 117,9 km;
 • Magistraaltorustike rekonstrueerimine ja ehitamine: 38,5 km;
 • Veetöötlusjaamade ehitamine: 2 tk;
 • Veehaarete rajamine: 4 tk;
 • Puurkaevude rekonstrueerimine ja ehitamine: 26 tk;
 • Puurkaevude tamponeerimine: 25 tk;
 • Veereservuaaride rekonstrueerimine ja ehitamine: 4 tk