KAMPAANIAD Tasuta joogivesi üritustele

ÜRO poolt on 2013 aasta kuulutatud rahvusvahelise veealase koostöö aastaks.
Sellest tulenevalt tegi Keskkonnaministeerium üleskutse veega tegelevatele organisatsioonidele rõhutada, et vett on vaja kaitsta ja hoida ning eesmärgi saavutamiseks peame tegema omavahel rohkem koostööd!

OÜ Järve Biopuhastus osaleb samuti antud projektis, jagades avalikel üritustel joogivett.

Lisaks tutvustame veega seonduvat ja edastame infot,
kuidas säästa seda kallihinnalist vara ning hoida veekogusid puhtana.

Saada oma e-mail aadressile info@idavesi.ee ning kutsu tasuta joogivesi avalikule üritusele!
 

Vesi Eestis

Eesti jaoks tähendab veealane koostöö eeskätt meie veekogude hoidmist ja kaitsmist. Möödunud 10-15 aasta vältel on Eestis tehtud väga mahukaid investeeringuid veemajandusega seotud infrastruktuuri olukorra parandamiseks, mille tulemusena on vähendatud veekogudesse sattuva reostuse hulka. Samuti on paremini kaitstud meie joogiveeallikad ning paranenud joogivee kvaliteet.
Ent siiski viimaste hinnangute kohaselt pole pea 26% Eesti pinnavetest heas seisus. Neid ohustavad ja halvendavad pidevalt peamiselt asulate reovesi, väetiste ja muude toitainete ärakanne põldudelt ja metsadest ning vooluveekogude vee vaba voolamise tõkestamine, takistamine ning paisutamine.
See ongi olukord, kus edasiste pingutuste tegemiseks vee seisundi hoidmisel ja parandamisel peame tegema rohkem koostööd, sest me kõik jagame ühist, kuid samas piiratud ressurssi.

Vesi maailmas

Vesi on eluks, inim- ja majandustegevuseks vajalik ning vältimatu. Maailma veevarud on piiratud ning ebaühtlaselt jaotunud nii ajas kui ruumis.
Kõikjal elus peame me vett jagama ning vee kasutamisel tegema koostööd teiste veekasutajatega, vett jagades aga loome uusi võimalusi koostööks. Seetõttu on veealasel koostööl mitmeid erinevaid vorme, nagu piiriülene koostöö jagatud põhjaveekihtide või piiriüleste veekogude kasutamisel, andmete ja info vahetamine veeressursi paremaks haldamiseks ja kasutamiseks, finants- ja tehniline koostöö veeressursi paremaks kaitsmiseks ja hoidmiseks.
Kuivõrd veeressurss on piiratud ja me kõik seda vajame, siis on koostöö ainus võimalik variant, et tagada vee säästev ja jätkusuutlik kasutamine kõigile osapooltele tulusal ja kasulikulviisil.

Veekogude seisundi parandamiseks ja hoidmiseks saame me kõik omalt poolt anda panuse!

Praktilised sammud, mis aitavad säästa vett ja hoida veekogud puhtana:

  • Vee säästmine vee kasutamisel majapidamistes ja üleliigse veekasutamise vältimine – isikliku hügieeni tarbeks või koduseadmetes.
  • Erinevates tööstus- ja tootmisvaldkondades reostamise vältimiseks kehtestatud nõuete täpsem ja hoolikam järgmine.
  • Mahetoidu ja –toiduainete eelistamine, toidu ja toiduainete hooliv kasutamine.
  • Energiasäästu eelistamine, energiat säästvate seadmete eelistamine;
  • Pesupesemiseks piiratud ning vähese fosfaadisisaldusega või fosfaadivabade pesuainete eelistamine.
  • Veekogude kallaste, veekoguäärse ja veekogu vee hoidmine puhta, risustamatuna ja rikkumatuna.
  • Ohtlike aineid sisaldavate jäätmete, seadmete viimine selleks ettenähtud kogumiskohta.