JUHENDMATERJALID Joogiveekvaliteedi tagamise protseduur

JOOGIVEETEENUSE KVALITEEDI TAGAMISE PROTSEDUUR

 • Teavitused planeeritavate vee katkestuste ja/või tööde kohta, mis võivad mõjutada teenuse kvaliteeti  avalikustatakse  5 päeva enne tööde teostamist Ida-Viru  maakonna ajalehes Põhjarannik ning Järve Biopuhastuse OÜ koduleheküljel: http://idavesi.digiinfo.ee/ Lisaks saadetakse samasisuline teadaanne e-maili teel mõjualasse jäävatele JBP klientidele, kelle kontaktandmed on JBP andmebaasis olemas.
 • Korteriühistu esimees või volitatud  isik edastab info planeeritavast veekatkestusest ja/või tööde kohta, mis võivad mõjutada teenuse kvaliteeti  ühistu liikmetele või asjassepuutuvatele isikutele.
  Juhul, kui korteriühistu esimees või volitatud isik peab seda vajalikuks sulgeb ta omal vastutusel veemõõdusõlmes sulgarmatuuri majasisese veevarustuse väljalülitamiseks (eelkõige kliendid, kellel on kinnistusisesed ülestõstepumbad).
 • Pärast  tööde teostamist on JBP-l kohustus tagada teenuse kvaliteet, selleks teostatakse peatorustike läbipesu hüdrantide kaudu.
  Vajalikud hüdrandid valib JBP välisvõrkude teenistus ning teostab läbipesu kuni joogivesi on puhas.
 • Kõik asjast huvitatud kliendid võivad läbipesu juures viibida. Infot läbipesu teostamise kohta saab tööde teostamise päeval tööobjektil viibivalt JBP esindajalt ja/või JBP kõnekeskuse operaatorilt tel 3 344 004
 • Juhul, kui enne veekatkestust kinnistusisene veevarutus oli  välja lülitatud,  (korteriühistu esimehe  või  volitatud isiku soovil), siis  teostatakse JBP esindaja juuresolekul enne veevarustuse taastamist läbi veemõõdusõlme kraani majja siseneva veekvaliteedi visuaalne kontroll. Juhul, kui vesi on visuaalselt must – teostatakse maja sisendi läbipesu ja/või filtri puhastus.
 • Juhul, kui tegemist tupiktorudega ja/või kui läbipesu hüdrantide kaudu ei anna piisavalt head tulemust, teostatakse jaotustorustike läbipesu läbi kliendi mõõdusõlme. Vastav töö kooskõlastatakse kliendi esindajaga.
  Kui läbipesuks kasutatud vesi läbib kliendi mõõdusõlme,  koostatakse vastav akt. Aktil näidatakse läbipesuks kulunud veehulk.
  Läbipesuks kulunud vee osas teeb JBP klienditeenistus ümberarvestuse jooksva kuu osas s.t. klient ei pea tasuma läbipesuks kuulunud  pesuvee koguse eest.
 • Korteriühistu esimehel või selleks volitatud isikul on alati õigus teavitada  operatiivselt JBP-st veekvaliteedi kohta, kas kohapeal viibivale JBP esindajale või helistades JBP Kõnekeskusesse telefonil 3 344 004