JUHENDMATERJALID Tehnilise dokumentatsiooni ülevaatamine

Olenevalt esitatud  tehnilisest dokumentatsioonist võib olla JBP poolne arvamuste väljastamise tähtaeg kuni 20 kalendripäeva.

 

Geoalusplaanide ülevaatamine

 • Geoalusplaan esitatakse OÜ Järve Biopuhastus tehnilisele osakonnale aadressil Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa või e-postiga: gis@idavesi.ee
 • Geoalusplaan esitatakse digitaalsel kujul või paberkandjal;
 • Ülevaatamiseks edastatud geoalusplaan peab olema digitaalsel kujul *.DWG (või *.DGN)  ja PDF formaadis;
 • Geoalusplaan esitatakse koos vabas vormis koostatud taotlusega;
 • Taotlus peab sisaldama Taotleja andmeid (Taotleja nime, ettevõtte nime ja Kontaktandmeid) ja ülevaatamiseks esitatava geoalusplaani andmeid (töö nr, objekti nimetust ja aadressi).

Muu tehnilise dokumentatsiooni ülevaatamine

 • vee- või kanalisatsioonirajatistega seonduvatele tehnilistele dokumentatsioonidele;
 • teiste võrguvaldajate tehniline dokumentatsioon;
 • arengukavad;
 • teema, üld- ja detailplaneeringud.

Üldised nõuded dokumentatsioonile ja selle esitamisele

 • Dokumentatsioon esitatakse OÜ Järve Biopuhastus tehnilisele osakonnale, aadressil Uus-Tehase 3, Kohtla-Järvel 
 • Dokumentatsioon esitatakse köidetuna paberkandjal ühes eksemplaris, millele lisatakse digitaalsed andmed CD-l ning  vormikohane taotlus. Taotluse vorm
 • Esitatud dokumentidest üks eksemplar tagastatakse koos arvamusega taotlejale
 • Ükskõik millisel muul viisil Taotlejate poolt edastatud (näiteks e-postiga lähetatud koos viitega maha laadida dokumentatsioon mujalt serverist) dokumentatsioon tagastatakse selle lähetajale

Nõuded esitatavale dokumentatsioonile

 • Ülevaatamiseks esitatav tehniline dokumentatsioon (seletuskiri, joonised jne.) peab olema täies mahus digitaalsel kujul PDF formaadis
 • Ülevaatamiseks esitatav projektdokumentatsioon peab sisaldama seletuskirja (mis esitatakse eesti keeles), kus eraldi on välja toodud projekti eesmärk, rojekteerimistingimused, teostatavate tööde detailne kirjeldus (sh kaeve- ja taastamistööde kirjeldus ja ulatus plaaniliselt) ning vajadusel kaevikute tüüplõiked (kui kohaldub);
 • Tehnilise dokumentatsiooni koosseisus üleantavad joonised peavad sisaldama:
  - Asendiplaan ehk joonis. Asendiplaan tuleb esitada paberkandjal ja digitaalselt. Asendiplaani maksimaalne lubatud formaat on A1, kusjuures joogiveetorustik märgitakse sinise värviga, reovee- ja kanalisatsioonitorustikud rohelise värviga ning sadeveekanalisatsioon pruuni värviga
  - Joonised vormistatakse nii, et värviline joonis on loetav ja üheselt arusaadav ka mustvalge koopiana
  - Digitaalsel kujul asendiplaanid peavad olema  AutoCad 2007 (*.dwg) ja PDF formaadis
  - Asendiplaanid esitatakse mõõtkavas 1:500. Asendiplaani loetavuse tagamiseks tuleb vajadusel asendiplaani väljatrükil kasutada väljakandeid mõõtkavas M1:200
  - Asendiplaani topograafiline plaan teostatakse vastavalt Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri 12.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ (RT I, 19.04.2016, 3)
 • Täiendavad tingimused asendiplaanile:
  - vee- ja kanalisatsioonitorustike (edaspidi torustiku) ja rajatiste asukoht;
  - torustiku sise- ja välisläbimõõt;
  - torustiku materjal;
  - olemasoleva ja projekteeritud maapinna kõrgusmärgid;
  - torustiku kõrgusmärgid (maapinnast torustiku pealmise osani iga 50 m järel);
  - sõlmede ja kaevude kaante kõrgusmärgid;
  - sõlmede ja kaevude põhja kõrgusmärgid;
  - kaevude vaba osa läbimõõt;
  - kaevude, sõlmede koordinaadid;
  - teiste tehnovõrkude kõrgusmärgid