JUHENDMATERJALID Talumistasu

Talumistasu vee- ja kanalisatsioonitaristu talumise eest oma kinnistul. 

 

Maatulundusmaa omanikul on õigus taotleda vee- ja kanalisatsioonitaristu talumise eest oma kinnistul talumistasu. 

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui rajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut. 

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadise leping, asjaõigusleping, serituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus. 

- Ühisvara puhul esitab taotoluse kinnistusraamatusse kantud isik 
- Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõtteise osa suurusele. 

Taotluse palume saata aadressile info@idavesi või postiga Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328 
Taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva kaledriaasta 01. juuliks. 
Jooksva aasta eest on talusmistasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 01. jaanuari seisuga, kui ta esitab taotluse hiljemalt jooksva aasta 01. maiks 

Kui taotlus on kord esitatud, siis seda igal aasal uuesti esitama ei pea. Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni. 

Taotluse vorm