JUHENDMATERJALID Veemõõdusõlme paigaldamine

Tehnilised tingimused veemõõdusõlme paigaldamiseks

1. Veemõõdusõlm on kliendi omand. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, veemõõtja jm. paigaldamine) toimub kliendi kulul

2. Veemõõdusõlm paigaldatakse sisendtorule kohe pärast selle sisenemist hoonesse, kohe välisseina taha ja võimalikult ühendussulguri lähedale hoone kuiva ja valgustatud ruumi, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C,  või erandina Järve Biopuhastus OÜ otsusel eraldi veemõõdukaevu

3. Veemõõdusõlme paigutamine veemõõdukaevu on vajalik juhul kui sisendustorustik krundil osutub pikemaks kui 50 meetrit või kui sisendustorustik varustab veega mitut kinnistut või kinnistut läbi teise kinnistu

4. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on Järve Biopuhastus OÜ plomm

5. Möödaviik veearvestist on lubatud ainult hoone sisemise tuletõrje veevarustussüsteemi olemasolul. Möödaviik peab olema varustatud siibriga, millise normaalasend on suletud ja millise plommib suletud asendis Järve Biopuhastus OÜ

6. Võimalusel peaks veemõõdusõlm koosnema spetsiaalsest liikuva hülsiga veearvesti kinnitamise kandurist ja sulgarmatuurist. Kandur tuleb kinnitada seina külge põranda tasapinnast vähemalt 300 kuni 1200 mm kõrgusele. Kui torustik on elektrit mittejuhtivast materjalist siis tuleb kandur maandada. Kandur välistab arvesti paigaldamisel tekkiva mõõtevea

7. Veearvestid tuleb paigaldada horisontaalasendisse

8. Enne ja peale veearvestit on nõutav sulgarmatuur, veearvesti ees võib kasutada vaid täisavaga sulgarmatuuri. Veearvestile peab järgnema tagasilöögiklapp

9. Võimalusel paigaldatakse veemõõdusõlme enne veearvestit mudafilter, ning veearvesti taguse sulgarmatuuri ette proovivõtukraan, mille kaudu saab vajadusel süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida

10. Arvestile peab eelnema vähemalt viie arvesti tingläbimõõdu ning järgnema kolme läbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik, mille sisse võib arvata ka täisavaga sulgarmatuurid

11. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veemõõdusõlm ei asu liitumispunktis, kooskõlastatakse kliendi tegevused (hooldus, remont jms.) liitumispunktist kuni arvestini Järve Biopuhastus OÜ´ga

12.  Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega seotud kulud

13. Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul või pöörduma Järve Biopuhastus OÜ klienditeenindusse.
Nõuded veemõõdukaevu paigaldamiseks

 

Nõuded veemõõdukaevu paigaldamiseks

1. Veemõõdukaev tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt OÜ Järve Biopuhastus nõuetele

2. Veemõõdukaev peab olema veetihe. Kaev võib olla plastist või monoliitsest või monteeritavast raudbetoonist. Kui torustik asub sügavamal kui 3 m maapinnast, kasutada ainult raudbetooni. Nii plast- kui ka betoonkaevude puhul tuleb tagada kaevude fikseerimine ankurdamisega. Mõõdukaevus killustikaluse kasutamine on keelatud

3. Veemõõdusõlme paigaldamisel alla 1.60 m sügavusele tuleb veemõõdukaev soojustada

4. Vältimaks sademevee sattumist mõõdukaevu ei tohi paigaldada kohta kuhu maapinna reljeefist tulenevalt tekib loik. Juhul kui veemõõdukaev ei asu teekaitsetsoonis paigaldada luuk maapinnast min 15 cm kõrgemale.
 
Joonis 1. Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem_Klikka siia!