ETTEVÕTTEST Ajalugu

OÜ Järve Biopuhastus on asutatud 20.03.2002 a. Asutamine tulenes piirkonna linnade ja tööstuste  reoveesüsteemi korrastamise ja arendamise vajadusest.

Asutamislepingule kirjutasid alla osanike esindajatena selleaegsed linnapead Kohtla-Järve linna poolt Jüri Kollo, Jõhvist Avo Keerme, Kiviõlist Tiit Kuusmik ja Püssist Arne Aun.

Osaühingu osakapital oli asutamise ajal 40 000 krooni, sellest igal linnal võrdselt 10 000 krooni. Sellega olid osanikena võrdsed nii 45 000 elanikuga Kohtla-Järve kui 1200 elanikuga Püssi linn.
Selline võrdsus oli taotluslik, sest osade jaotusel elanike arvu järgi oleksid saanud kolm väiksemat linna kokku alla 1/3 hääleõigusest ja oleksid tähsamate otsuste tegemisel kõrvalseisjad.    

Osaühingu juhatusse valiti vastavalt põhikirjale iga linna poolt üks liige – Jõhvist Priit-Aulis Kesler, Kohtla-Järvelt Jevgeni Solovjov, Kiviõlist Urmas Jool ja Püssist Kira Ivanova.

Paljud eelpooltoodud ametimehed on ettevõtte ajaloos oma selleaegse valitava ametikoha poolest kuid aktiivselt võtsid osa nii asutamisest  kui sellele järgnenud arendamisest  Priit Kesler, Jevgeni Solovjov ja Jüri Kollo, hilisemas tegevuses ka Kiviõli esindaja Kaja Kreisman.

Esimene pool aastat tegeles uue asutusega ühiskondlikel alustel juhatus. Kui lähenes  puhastusseadmete Järve Biopuhastusele üleandmise tähtaeg, oli vajadus ettevõte reaalselt käima panna. Alates 12.10.2002 võeti ametisse tegevdirektorina Viktor Tomson.  

Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks tuli kokku leppida edasise pikaajalise tegevuse põhimõtted. Koos advokaadibürooga Lextal töötati välja osanike lepingu projekt, kus käsitleti variante osakapitali suurendamiseks, investeeringuid, osade võõrandamist, haldusreformi.

Haldusreformiga seoses on varem avalikkusele esitatud variante Püssi ja Kiviõli linnade ühinemisest, Ahtme linnaosa eraldumisel Kohtla-Järvest ja ühinemist Jõhviga.
Selliste variantide teokssaamisel peeti tähtsaks võrdsuse säilitamise printsiipi. See väldiks sellise olukorra kujunemist, kus liitumiste või jagunemiste tulemusena võib väikese elanike arvuga administratiivüksuse käes olla pool ühise ettevõtte osadest. Samuti tuli silmas pidada, et OÜ Järve Biopuhastuse loomise eesmärk oli regiooni elanike veeteenuste korraldamine võimalikult soodsa hinnaga, mitte äritegevus osaühingu osadega.

Osanike lepingu projekt kui oluline dokument kinnitati kohalike omavalitsuste  volikogude poolt ning kirjutati alla 28.06.2004

Praegune juhatuse liige Vladislav Korzanov on ettevõtet juhtinud alates 07.12.2007.
Enne seda alates 2003 aastast juhtis ta kaks aastat esimest suuremat ÜF projekti „Kohtla-Järve piirkondlik reoveeprojekt“ ja järgmised kaks aastat täitis ta arendusdirkeotori kohustusi.

Andra Pärnamäe asus tootmisdirektori ametikohale alates 29.06.2006. Lisaks igapäevatööle  tegutseb Andra Pärnamäe Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse aseesimehena.

Esialgu ainult puhastusseadmete rekonstrueerimiseks loodud ettevõte on arenenud kiiresti ning  aja jooksul on mitmete kohalike omavalitsuste veevärgi opereerimised tulnud üle Järve Biopuhastusele (Kohtla-Järve linn, Püssi linn, Illuka vald, Kohtla vald, Kohtla-Nõmme alevik, Jõhvi vald).