28.10.2016. a. toimus Oru linnaosas pidulik joogivee kraani avamine

Kohtla-Järve Oru linnaosa saab kvaliteetse joogivee

Kohtla-Järvel tähistati 28. oktoobril veemajandusprojekti valmimist, mis kindlustab Kohtla-Järve linna Oru linnaosa elanikele nõuetele vastava joogivee. Vesi jõuab tarbijateni vastrajatud 7,5 km pikkuse magistraaltorustiku kaudu Ahtme veetöötlusjaamast. Projekti elluviimisel loobutakse Orul paikneva puurkaevu põhjavee kasutamisest, mis sisaldas lubatust oluliselt rohkem benseeni.
„Ansamblil Vennaskond on laul "Täna jälle me joome bensiini". Oru rahvaga nii peaaegu oli, sest joogivees oli aromaatne süsivesinik benseen, mis selle koostisesse ei kuulu. Naftas on tema koht!,” ütles KIKi nõukogu esimees keskkonnaminister Marko Pomerants.
„Orule toodi joogivett teisest asulast nii-öelda ämbriga, nagu Aafrikas. Selles mõttes oli see projekt Oru küla elanike jaoks kahtlemata oluline. Ja kuna põhjavesi oli reostunud, ei olnudki muud varianti, kui toru ehitada. Seetõttu rahastati projekti kiireloomulisena teisest eraldi,“ selgitas keskkonnaminister.
Ehkki reoveekäitluse probleem ei olnud just nii kriitiline, siis oli majanduslikult mõistlik kaks asja koos lahendada. Oru ja Jõhvi vahele rajati reovee survekollektor, mille abil ühendati Oru kanalisatsioonivõrk ja Ahtme-Jõhvireoveekollektor, et juhtida Oru reovesi edaspidi Kohtla-Järve reoveepuhastile.
Projekti kogumaksumuseks kujunes ligi 1,05 miljonit eurot, millest 58% on riigi toetus sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) keskkonnaprogrammist ning 42% on OÜ Järve Biopuhastus omafinantseering.
Kohtla-Järve Oru linnaosa paikneb Ida-Viru maakonna keskuseks olevast Jõhvi linnast 10 km kaugusel ning seal elab ligi 1200 inimest. Orult Kohtla-Järve reoveepuhastini ca 25 km, Ahtme Veetöötlusjaama 15 km.
Ahtme veetöötlusjaamast varustatakse joogiveega Jõhvi valla, Kohtla-Järve Ahtme-, Kukruse- ja Järve linnaosa ning osaliselt Kohtla valla elanikke.
OÜ Järve Biopuhastus on kohalike omavalitsuste poolt 2002. a. asutatud  veevarustus- ning reovee kogumis- ja puhastusettevõte. OÜ Järve Biopuhastus teeninduspiirkonda kuuluvad Illuka vald, Jõhvi vald, Kohtla vald, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Kohtla-Järve linn ja Kohtla-Nõmme vald. OÜ Järve Biopuhastuse omanikud on Jõhvi vald, Lüganuse vald, Kohtla-Järve ja Kiviõli linn.
Taustainfo:
Oktoobris 2013 tellis OÜ Järve Biopuhastus Oru linnaosa joogivee süvaanalüüsi, mille käigus tuvastati Oru linnaosa joogivees  ülenormatiivne benseen. Oru joogivesi pärines Oru linnaosas asuvatest puurkaevudest. Asumi probleemiks on ka biotiikidel põhinev reoveepuhastus, mis ei suuda tagada vee erikasutusloaga heitveele kinnitatud näitajaid.
26.04.2016. a.  sõlmisid OÜ Järve Biopuhastus ja KIK sihtfinantseerimise lepingu.
17.03.2016. a. sõlmisid OÜ Järve Biopuhastus ja AS Terrat projekteerimis-ehitustööde hankelepingu.
Kuni 2013. aasta maikuuni oli Oru asumi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni operaatoriks OÜ Oru Kodu. Kohtla- Järve Linnavolikogu 24.04.2013 otsusega nr 279  kinnitati vee-ettevõtjaks Kohtla-Järve Oru linnaosa haldusterritooriumil OÜ Järve Biopuhastus.