Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaasajastamise II etapp Kiviõli linnas

Artikkel Kiviõli linna lehest MEIE REEDE (27.11.2015. a.)


Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaasajastamise II etapp
OÜ Järve Biopuhastus


Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  projekti eesmärk on varustada Kiviõli elanikke ja ettevõtteid puhta joogiveega ning hooldada torustikke edaspidi väiksemate kulude, veekadude ja-leketega. Tekib ka täiendavaid võimalusi ühiskanalisatsiooniga liitumiseks, eelkõige Muru tänaval.
Antuid mahuka projekti tellija  on Kiviõli linna vee-ettevõtja OÜ Järve Biopuhastus, ehitustööde peatöövõtja on OÜ Sinear koos konsortsumipartneriga OÜ Astnik Ehitus.
Projekti käigus ehitatakse Kiviõli linnas 3,3 km joogivee- ja 2,7 km kanalisatsiooni peatorustikke, harutorustikud ja Viru tn reoveepumpla. Paigaldatakse üle 40 veemõõtjakaevu. Torutööd on peaaegu valmis ning lõpetatakse novembris, kuid enamiku asfaltkatete ja haljastuse taastamine jääb järgmisse kevadesse. Järgmisel aastal ja 2017. aastal paigaldatakse umbes 600 kaugloetavat veearvestit, mis võimaldavat täpsemat ja kadudeta arveldamist.
Erinevatel tänavatel on tööd küllalti sarnases valmiduses, rahalises väärtuses kokku ca 75% planeeritust. Kohati on tegemata veetorustike läbipesu, veeanalüüs, ümberühendused ning vana torustiku likvideerimine, mis lõpetatakse novembris ning detsembri aluses. Valdavalt on tegemata asfaltkatete ning haljastuse taastamine. Asfalteeritud on Kiviõli Tervisekeskuse territoorium ning Raudtee tn kaevejäljed. Koostamisel ja kooskõlastamisel on teostusdokumentatsioon.
Novembrikuu lõpus selgub täpselt, millised tänavad asfalteeritakse 2016. a. kevadel. Nendel tänavatel kohustub ehitaja teekatte ajutist killustikkatet perioodiliselt kontrollima ja korras hoidma. Vabandame sellega seotud ebamugavuste eest!
Hilisem asfalteerimine parandab siiski lõpptulemust, kuna kaevistesse paigaldatud pinnas tiheneb aja jooksul täiendavalt ja vajumiste risk väheneb.

Ehitustööde piirkonnad on tänavate kaupa järgmised:
1) Piiri (Vabaduse - Alutaguse - Kaevurite)
2) Raudtee (Õpetajate-Vabaduse)
3) Laste (Keskpuiestee - Raudtee)
4) Õpetajate (Keskpuiestee - Raudtee)
5) Alutaguse (Alutaguse 1 - Piiri)
6) Põllu/Aasa (Põllu 4 - Piiri - Keskpuiestee)
7) Kaevurite (Raudtee - Keskpuiestee)
8) Uus (Soo tn - Uus tn)
9) Keskpuiestee 41 ja 36/38
10) Pargi (Pargi 4 - Keskpuiestee)
11) Aasa (Aasa 13 - Keskpuiestee)
12) Muru
13) Viru (Kauba - Vabaduse - Muru)
14) Vabaduse
15) Kalda
16) Soo tn 16 ja 16a
Enne ehitustööde alustamist teavitas vee-ettevõtja elanikke kavandatavast veekatkestustest maakonna ajalehes Põhjarannik ning OÜ Järve Biopuhastuse  koduleheküljel. Lisaks saadetakse info veekatkestuse kohta klientidele e-posti teel. On oluline, et vee-ettevõtjal oleksid klientide õiged andmed info edastamiseks, seetõttu palume inimestel kontrollida, kas kliendilepingus on kirjas õiged kontaktandmed.
Ehitustööde ajal toimub ka ootamatuid veekatkestusi, kui paekivist aluspinna lõhkumisel või masinate liikumisel tekkiv vibratsioon põhjustab vanade veetorustike purunemist. OÜ Järve Biopuhastus soovitab kodu lähedal toimuvate ehitustööde ajal hoida varuks mõned liitrid joogivett.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  kaasajastamise projekti kogumaksumusest tasub ligikaudu 21% OÜ Järve Biopuhastus ja umbes 79 % Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Euroopa Liidu fondi makseid vahendab SA  Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Veekvaliteedist ehitustööde ajal
Meie käest on päritud veekvaliteedi riskidest ehitustööde ajal. Ehitustööde ajal tuleb torulõike ajutiselt sulgeda ja see põhjustab vee surve ja liikumiskiiruse ning -suuna muutusi. Seetõttu hakkab torustikesse aastate jooksul kogunenud sete liikuma ja satub ka veetarbijate kraanidesse ja sanitaarseadmetesse.
Vee-ettevõtjana saab OÜ Järve Biopuhastus aru klientide rahulolematusest seoses joogivee omaduste muutumisega ning vastutab vee kvaliteedi eest. Kasutatakse ka ennetavaid meetmeid, sest veevõrgu rekonstrueerimistööd mõjutavad paratamatult võrgustiku toimimist. Oktoobris ja novembris pesti joogiveetorustikke regulaarselt. Seoses läbipesuga võivad esineda lühiajalised veesurve kõikumised ja veekatkestused. Kliente on teavitatud sellest nii ajalehes Põhjarannik, OÜ Järve Biopuhastus kodulehel www.idavesi.ee kui ka e-posti teel.
Setete joogivette sattumise vähendamiseks teeb OÜ Järve Biopuhastus regulaarselt torustike läbipesu. Kahjuks ei ole Kiviõli veevõrgus piisavalt pesemiskohti ja igas torulõigus pesemine ei mõju.
Täiendava abinõuna oleme kooskõlas Terviseameti nõuetega kasutanud joogivee kloreerimist. Kloreerimisest teatatakse eelnevalt klientidele ning kontrollmõõtmiste abil tagatakse jääkkloori vastavus normidele. Peale kloreerimise lõpetamist ja torustike pesemist võib vett tarvitada igal muul tavalisel otstarbel. Jääkkloori sisaldust kontrollitakse regulaarselt nii Terviseameti laboris kui ka Järve Biopuhatuse seadmetega.
Veekvaliteedi tagamiseks pestakse ajutiselt suletud torustik või uus torustik enne kasutuselevõtmist läbi. Kui vesi on ikka roostene, pestakse võimalusel läbi ka kinnistusisene torustik ning puhastakse veefilter.  Vajadusel pestakse ka majasisene torustik, mille käigus kulunud veehulk mõõdetakse ja selle eest klient maksma ei pea.
Järve Biopuhastus on igal ajal valmis oma kliente täiendavalt informeerima ja olukorda selgitama.


Järve Biopuhastuse kontaktid on:

Kõnekeskus 24/7: tel 334 4004. Kõnekeskus võtab vastu kõnesid ööpäevaringselt ning parema teeninduse huvides kõik kõned salvestatakse. E-post: dispetser@idavesi.ee
Kiviõli klienditeenindus:  Vabaduse pst 13, Kiviõli. Avatud E-R 8.00 - 17.00. Tel  332 0921 või 336 4680. E-post: vesi@idavesi.ee