STABILISEERITUD REOVEESETE Stabiliseeritud reoveesette kasutamine

OÜ Järve Biopuhastus müüb stabiliseeritud reoveesetet kasutamiseks ainult haljastuseks ja maa-alade rekultiveerimiseks.

 

Oluline teada enne stabiliseeritud reoveesette ostmist!

Vastavalt Jäätmeseadusele tuleb Teil stabiliseeritud reoveesette kasutamiseks:

  • registreerida end edaspidi Keskkonnaametis kui Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isik või tavajäätmete vedaja
  • esitada Keskkonnaametile teate vorm regsitreerimistõendi saamiseks, mis lubab teil stabiliseeritud reiveesetet vedada ja kasutada. Vormi leiate - https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015013     (Registreerimine annab õiguse kasutada ja vedada stabiliseeritud reoveesetet ilma seadusandlikke nõudeid rikkumata)
  • Täidetud vorm esitada elektrooniliselt koos kaaskirjaga Keskkonnaameti Põhja regiooni e-maili aadressile:  info@keskkonnaamet.ee
  • Registreerimistõendi numbri ja stabiliseeritud reoveesette ostu soovi palume edastada OÜ Järve Biopuhastus e-mailile avaldus@idavesi.ee